DC 3V~12V 5V 6V 9V 36000RPM High Speed MABUCHI FF-270PA Micro DC Motor BD183210

DC 3V~12V 5V 6V  9V 36000RPM High Speed MABUCHI FF-270PA Micro DC Motor BD183210
DC 3V~12V 5V 6V  9V 36000RPM High Speed MABUCHI FF-270PA Micro DC Motor BD183210