40uf MFD 370/440V HVAC Round Run Capacitor ALLTEK

40uf MFD 370//440V HVAC Round Run Capacitor ALLTEK